Hiển thị số lượng bài đăng trong ngày trên wordpress

24/06/2012

blogPost-wordpress

Điều đầu tiên cần phải làm đó là lấy thời gian của ngày hiện tại, rồi sau đó tạo một biến khác chứa thời gian của ngày hôm qua. Cuối cùng thực hiện lệnh Sql bằng hàm $wpdb->get_var()

<?php
$today = date("Y-m-d H:i:s"); //Today's date
$daysago = date("Y-m-d H:i:s",strtotime(date('Y-m-j H:i:s')) - (1 * 24 * 60 * 60));  //Today - 1 day

$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_date BETWEEN '$daysago' AND '$today'");

if ($numposts >0) {
    echo $numposts.' posts published today';
} else {
    echo "No posts published today";
?>

Chúc các bạn thành công nhá !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !