Gửi mail bằng cách sử dụng SMTP với PHPMailer

23/07/2012

phpmailer-smtp-gmail-google-apps

PHPMailer là một lớp (class) PHP đơn giản cho việc gửi mail từ ứng dụng web của bạn, không giống như hàm chức năng mail() mặc định,

PHPMailer có những tính năng sau :
– Dễ dàng cho việc gửi tập tin đính kèm
– Dễ dàng sử dụng các class hướng đối tượng trong PHP
– Hỗ trợ gửi HTML Email từ Scripts
– Làm việc trên tất cả các nền Linux/BSD/Windows
Và đây là cách sử dụng PHPMailer cho script của bạn :

require("phpmailer/class.phpmailer.php");
//****

//thay đổi các thông số này cho phù hợp với bạn
$your_email = "info@example.com
/*  */
";
$your_smtp = "mail.example.com";
$your_smtp_user = "info@example.com
/*  */
";
$your_smtp_pass = "example_password";
$your_website = "http://example.com";
//****
//get contact form details
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$url = $_POST['url'];
$comments = $_POST['comments'];
$response="Name: $name\nContents:\n$comments\n";
$mail = new PHPmailer();
$mail = $mail->SetLanguage("en", "phpmailer/language");
$mail->From = $your_email;
$mail->FromName = $your_website;
$mail->Host = $your_smtp;
$mail->Mailer   = "smtp";
$mail->Password = $your_smtp_pass;
$mail->Username = $your_smtp_user;
$mail->Subject = "$your_website feedback";
$mail->SMTPAuth  =  "true";
$mail->Body = $response;
$mail->AddAddress($your_email,"$your_website admin");
$mail->AddReplyTo($email,$name);
echo "<p>Thanks for your feedback, <em>$name</em>! We will contact you soon!</p>";
if (!$mail->Send()) {
echo "<p>There was an error in sending mail, please try again at a later time</p>";
}
$mail->ClearAddresses();
$mail->ClearAttachments();

Hy vọng với đoạn code này sẽ giúp cho việc gửi nhận email của các bạn sẽ dễ dàng và đơn giản hơn.Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !