Tạo ứng dụng Date Picker với jQuery Plugin dateSelector.js

27/08/2015

dateSelector.js  là một plugin nhỏ gọn và rất dễ sử dụng, nó sẽ tự động định dạng hiển thị ngày tháng tại thanh nhập liệu (input) với định dạng ngày/tháng/năm. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho các bạn các tính năng như : Chọn tháng từ tháng 1 đến tháng 12, và năm từ năm 1970 đến 2070, tự động vô hiệu hóa những ngày đã qua…

Tạo ứng dụng Date Picker với jQuery Plugin dateSelector.js

Xem Demo | Download

Cách dùng : 

1. Chèn thư viện jQuery cùng với plugin và CSS files, các file này các bạn có thể tìm thấy ở link demo cũng như tại link download.

<link rel="stylesheet" href="path/to/dateselector.min.css">
...
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="path/to/dateselector.min.js"></script>

2. Tạo text input fileds trên website tại nơi mà các bạn muốn hiển thị.

<p>Start Date</p>
<input type="text" id="test">

<p>End Date</p>
<input type="text" id="test2">

3. Gọi Plugin để thực thi ứng dụng.

$(document).ready(function() {
  $('#test,#test2').dateSelector();
});

4. Sau đây là các biến được khai báo mặc định, các bạn có thể thêm vào các biến này để tùy chỉnh theo ý muốn.

fullMonthNames: ["January", "February", "March", "April", "May", 
"June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"],
shortMonthNames: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", 
"Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],
fullDayNames: ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", 
"Thursday", "Friday", "Saturday"],
shortDayNames: ["Sun", "Mon", "Tue", "Wed", 
"Thu", "Fri", "Sat"],
currentDate: "",
getDatesPerMonth: [],
currentDate: 0,
currentMonth: 0,
currentYear: 0,
fullCurrentDate: 0

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !