Bảo mật website bằng cách tối ưu file .htaccess

06/06/2012

Sử dụng file .htaccess để tôi ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tăt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung…

htaccess
Sử dụng file .htaccess để tôi ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tăt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung… Chưc năng:
1. Bảo vệ tệp tin
2. Tăt chữ ký sô của web server
3. Giới hạn upload
5. Giới hạn quyên truy cập
6. Trang lỗi tùy chỉnh
7. Tăt liệt kê nội dung thư mục
8. Chuyển hướng 301
9. Chông ăn căp băng thông như hình ảnh, video (bandwidth)
10. Bật nén PHP compression (bandwidth)
11. Thiêt lập canonical url cho website

1.Bước 1, Tạo file .htaccess.
Mở Notepad hoặc phần mềm text editor. Lưu và Đặt tên file htaccess.txt.
2. Nhập nội dung vào file htaccess.txt.

# Bảo vệ file file htaccess
<files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</files>
#Tăt chữ ký sô của web server
# disable the server signature
ServerSignature Off
# limit file uploads to 10mb
LimitRequestBody 10240000
# Bảo vệ file câu hình config.php
<files config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>
# Giơi hạn truy cập, chặn IP
order allow,deny
#deny from 000.000.000.000
allow from all
# Tạo Trang lỗi tùy chỉnh

# custom error docs
ErrorDocument 404 /notfound.php
ErrorDocument 403 /forbidden.php
ErrorDocument 500 /error.php
# Tăt liệt kê nội dung thư mục
Options All -Indexes
# Chuyển hướng 301
Redirect 301 /old.php http://www.yourdomain.com/new.php
# Khóa tên miên tham chiêu
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} digg.com [NC]
RewriteRule .* – [F]
Chống ăn cắp băng thông

#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?yourdomain.com/.*$ [NC]
#RewriteRule .(gif|jpg)$ – [F]
#RewriteRule .(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/stealingisbad.gif [R,L]
Nén file

# php compression – use with caution
<ifmodule mod_php4.c>
php_value zlib.output_compression 16386
</ifmodule>
Tránh trùng lặp nội dung

# set the canonical url
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]
# Chống spam comments
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} .comments-post.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomain.com.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]

3. Upload htaccess.txt lên server.
Sử dụng ftp client (sử dụng ASCII mode) và đổi tên file là .htaccess.
CHMOD file .htaccess sang 644.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !