Orbit – jQuery Image Slider Plugin cho Blogger

28/03/2014

Nếu các bạn đang sở hữu một trang blog bằng Blogspot thì slider mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay rất đáng để áp dụng cho trang blog của mình. Đây là một slider hình ảnh được làm từ jQuery plugin với tên gọi là Orbit.

orbit-jquery-image-slider-plugin-cho-blogger

Bước 1 :  Đăng nhập vào Blogger Dashboard, sau đó là Template > Edit HTML >  click vào bất cứ chỗ nào rồi  nhấn Ctrl + F sau đó gõ tìm với từ khóa </head>.

Bước 2 : Ngay trên thẻ </head> mới kiếm được, các bạn dán (past) đoạn code bên dưới vào :

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<!--[if IE]>
<style type="text/css">
.timer { display: none !important; }
div.caption { background:transparent; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000);zoom: 1; }
</style>
<![endif]-->

<script type='text/javascript'>
$(window).load(function() {
$('#featured').orbit({
     advanceSpeed: 5000,
     'bullets': true,
     'timer' : true,
     'animation' : 'horizontal-slide'
  });
});
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*
* jQuery Orbit Plugin 1.1
* www.ZURB.com/playground
* Copyright 2010, ZURB
* Free to use under the MIT license.
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
*/

(function(e){e.fn.orbit=function(a){a=e.extend({animation:"fade",animationSpeed:800,advanceSpeed:4E3,startClockOnMouseOut:true,startClockOnMouseOutAfter:3E3,directionalNav:true,captions:true,captionAnimationSpeed:800,timer:false,bullets:false},a);return this.each(function(){function m(c){function g(){f.eq(h).css({"z-index":1});s=false}var h=b,k=c;if(h==k)return false;if(!s){s=true;if(c=="next"){b++;if(b==n)b=0}else if(c=="prev"){b--;if(b<0)b=n-1}else{b=c;if(h<b)k="next";else if(h>b)k="prev"}a.bullets&&
x();if(a.animation=="fade"){f.eq(h).css({"z-index":2});f.eq(b).css({opacity:0,"z-index":3}).animate({opacity:1},a.animationSpeed,g);a.captions&&o()}if(a.animation=="horizontal-slide"){f.eq(h).css({"z-index":2});k=="next"&&f.eq(b).css({left:t,"z-index":3}).animate({left:0},a.animationSpeed,g);k=="prev"&&f.eq(b).css({left:-t,"z-index":3}).animate({left:0},a.animationSpeed,g);a.captions&&o()}if(a.animation=="vertical-slide"){f.eq(h).css({"z-index":2});k=="prev"&&f.eq(b).css({top:u,"z-index":3}).animate({top:0},
a.animationSpeed,g);k=="next"&&f.eq(b).css({top:-u,"z-index":3}).animate({top:0},a.animationSpeed,g);a.captions&&o()}}}var b=0,n=0,t,u,s,d=e(this).addClass("orbit"),f=d.find("img, a img");f.each(function(){var c=e(this),g=c.width();c=c.height();d.width(g);t=d.width();d.height(c);u=d.height();n++});f.eq(b).css({"z-index":3});if(a.timer){d.append('<div class="timer"><span class="mask"><span class="rotator"></span></span><span class="pause"></span></div>');var j=e("div.timer"),p;if(j.length!=0){var C=
a.advanceSpeed/180,v=e("div.timer span.rotator"),y=e("div.timer span.mask"),z=e("div.timer span.pause"),l=0,A,w=function(){p=true;z.removeClass("active");A=setInterval(function(){var c="rotate("+l+"deg)";l+=2;v.css({"-webkit-transform":c,"-moz-transform":c,"-o-transform":c});if(l>180){v.addClass("move");y.addClass("move")}if(l>360){v.removeClass("move");y.removeClass("move");l=0;m("next")}},C)},q=function(){p=false;clearInterval(A);z.addClass("active")};w();j.click(function(){p?q():w()});if(a.startClockOnMouseOut){var B;
d.mouseleave(function(){B=setTimeout(function(){p||w()},a.startClockOnMouseOutAfter)});d.mouseenter(function(){clearTimeout(B)})}}}if(a.captions){d.append('<div class="caption"><span class="orbit-caption"></span></div>');var r=d.children("div.caption").children("span").addClass("orbit-caption").show(),o=function(){var c=f.eq(b).attr("rel"),g=e("#"+c).html(),h=r.height()+20;r.attr("id","#"+c).html(g);g?r.parent().stop().animate({bottom:0},a.captionAnimationSpeed):r.parent().stop().animate({bottom:-h},
a.captionAnimationSpeed)};o()}if(a.directionalNav){d.append('<div class="slider-nav"><span class="right">Right</span><span class="left">Left</span></div>');j=d.children("div.slider-nav").children("span.left");var D=d.children("div.slider-nav").children("span.right");j.click(function(){a.timer&&q();m("prev")});D.click(function(){a.timer&&q();m("next")})}if(a.bullets){d.append('<ul class="orbit-bullets"></ul>');var E=e("ul.orbit-bullets");for(i=0;i<n;i++){j=e("<li>"+i+"</li>");e("ul.orbit-bullets").append(j);
j.data("index",i);j.click(function(){a.timer&&q();m(e(this).data("index"))})}var x=function(){E.children("li").removeClass("active").eq(b).addClass("active")};x()}})}})(jQuery);
//]]>
</script>

Mặc định thì  tốc độ transitions được ấn định với giá trị là 5000, các bạn có thể thay thế giá trị này ở câu lệnh advanceSpeed: 5000.

Bước 3 : Bây giờ chúng ta sẽ nhấn Ctrl + F thêm một lần nữa và lần này sẽ tìm kiếm với từ khóa là ]]></b:skin>

Bước 4 : Ngay trên từ khóa mới tìm được ở bước 3, chèn đoạn css sau :

#featured {height: 1px; width: 1px; overflow: hidden;}
div.orbit {
width: 1px;
height: 1px;
position: relative;
overflow: hidden;
}

div.orbit img {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
}
div.orbit a img {border: none;}

div.timer {
width: 40px;
height: 40px;
overflow: hidden;
position: absolute;
top: 10px;
right:10px;
opacity: .6;
cursor: pointer;
z-index: 1001;
}

span.rotator {
display: block;
width: 40px;
height: 40px;
position: absolute;
top: 0;
left: -20px;
background: url(https://2.bp.blogspot.com/-RIbuOzbC8os/UwDPg1IgFaI/AAAAAAAAGN0/DrmP4kh7G08/s1600/timer-icon.png);
background-repeat: no-repeat;
z-index: 3;
}

span.mask {
display: block;
width: 20px;
height: 40px;
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
z-index: 2;
overflow: hidden;
}

span.rotator.move {left: 0;}
span.mask.move {
width: 40px;
left: 0;
background: url(https://1.bp.blogspot.com/-9FdwFtBqvS4/UwDPqzE3ABI/AAAAAAAAGN8/r4xhlPpOHY4/s1600/timer-right.png);
background-repeat: repeat;
background-position: 0px 0px;
}

span.pause {
display: block;
width: 40px;
height: 40px;
position: absolute;
top: 0;
left: 0px;
background-image: url(https://2.bp.blogspot.com/-8G-L7Onwt-Y/UwDPy372vYI/AAAAAAAAGOE/4qUdsKJaK98/s1600/pause-icon.png);
background-repeat: no-repeat;
z-index: 4;
opacity: 0;
}

div.timer:hover span.pause,
span.pause.active,
div.timer:hover span.pause.active { opacity: 1; }

div.caption {
background: #000;
background: rgba(0,0,0,.6);
width: 100%;
z-index: 1000;
position: absolute;
bottom:-100px;
color: #fff;
padding: 8px 0;
text-align: center;
}

div.caption span {
padding: 0 10px;
font-size: 14px;
text-shadow: 0px 1px 0px rgba(0,0,0,.8);
margin: 0;
}
.orbit-caption { display: none; }

div.orbit:hover div.slider-nav { display: block; }
div.slider-nav { display: none; }
div.slider-nav span {
width: 33px;
height: 33px;
text-indent: -9999px;
position: absolute;
z-index: 1000;
top: 43%;
cursor: pointer;
}

div.slider-nav span.right {
background-image: url(https://1.bp.blogspot.com/-oW1NQkjT3Ws/UwDP7b7T2-I/AAAAAAAAGOM/JaeJxm9qZ60/s1600/arrow-right.png);
right: 10px;
}
div.slider-nav span.left {
background-image: url(https://3.bp.blogspot.com/-T9eMQBFvVro/UwDQBxCnpWI/AAAAAAAAGOU/L8KS7EAOqOU/s1600/arrow-left.png);
left: 10px;
}

.orbit-bullets {
position: absolute;
z-index: 1000;
list-style: none;
top: 10px;
left: 7px;
margin: 0;
padding: 0;
}

.orbit-bullets li {
float: left;
margin-left: 5px;
cursor: pointer;
color: #999;
text-indent: -9999px;
background-image: url(https://1.bp.blogspot.com/-lKQgWI4_xhQ/UwDQI0WIQmI/AAAAAAAAGOc/1e6zuurwFSg/s1600/bullets.png);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 0;
width: 7px;
height: 7px;
overflow: hidden;
}
.orbit-bullets li.active { color: #222; background-position: -7px 0; }

Bước 5 : Click vào Save Template để lưu những thay đổi mà chúng ta làm nãy giờ. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta chèn hình ảnh vào để làm sider. Vào Layout, click Add a gadget > chọn HTML/JavaScript từ pop-up window rồi dán đoạn code bên dưới vào ô trống.

<div id='featured'>

<a href='Link URL'><img rel='photo1' src="image URL" style='height: 348px; width: 590px;'/></a>
<span class='orbit-caption' id='photo1'>Ut eleifend tortor aliquet, fringilla nunc non, consectetur magna.</span>

<a href="Link URL"><img rel='photo2' src="image URL" style='height: 348px; width: 590px;'/></a>
<span class='orbit-caption' id='photo2'>This is an example of description with links: <a href='Description Link URL' style='color: #09A7EA;'>Helplogger</a></span>

<a href="Link URL"><img rel='photo3' src="image URL" style='height: 348px; width: 590px;'/></a>
<span class='orbit-caption' id='photo3' style='text-align:center;'>Ut eleifend tortor aliquet, fringilla nunc non, consectetur magna.</span>

<a href='Link URL'><img rel='photo4' src="image URL" style='height: 348px; width: 590px;'/></a>
<span class='orbit-caption' id='photo4'>This is an example of description with links: <a href='Description Link URL' style='color: #09A7EA;'>Helplogger</a></span>

</div>

Các bạn nhớ thay đổi Link URL là đường link mà khi click vào hình sẽ tới, và image URL là đường dẫn của hình làm slider nhá.

Thế là xong, giờ đây chúng ta đã có một slider đẹp mắt cho blog của mình rồi. Nếu các bạn gặp vấn đề ở  bước nào trong quá trình hoàn thành bài viết này thì đừng ngần ngại để lại lời nhắn dưới dạng comments nhé. Mình sẽ giúp các bạn hoàn thành việc chèn slider này vào blog.

Chúc cá bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !